DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Maďarsko, Pannonhalma - Ostřihom - Budapešť

DALŠÍ INFORMACE

Vydejte se s námi 5-denní poznávací zájezd do Maďarska za uměleckými poklady slavného Uherskéhoi království. Během zájezdu navštívíme kromě krásné a historické Budapešti také klášter Pannonhalma, města Ostřihom a Győr i vykopávky na území bývalého římského tábora a města Aqiuncum.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd od Hlavního nádraží v Praze v 6.00 hodin, cesta autobusem z Prahy do Győru (cca 400 km). Technická přestávky cestou. Příjezd odpoledne do GYŐRU, významného města na soutoku Ráby a Mošoňského Dunaje, bohatého na umělecké památky a malebná zákoutí kolem 5 mostů. Procházka rozlehlým historickým centrem města s mnoha sakrálními (Kapitulní pahorek s bazilikou, kláštery, synagoga) i profánními stavebně-uměleckými památkami (nám. Széchenyi tér). Nocleh v hotelu ve městě.

2. den: 15 minutový transport do blízkého kláštera PANNONHALMA, vypínajícího se majestátně 300 metrů na jednom z výběžků Bakoňského lesa do Kisalfoldské nížiny. Dopoledne prohlídka velkolepého stavebního komplexu benediktinského opatství, založeného árpádovským knížetem Gézou, otcem prvního uherského krále sv. Štěpána, roku 996 a osazeného benediktiny z Čech. Bazilika, zasvěcena spolu s klášterem uherskému patronu sv. Martinovi z Tours (narozenému v nedalekém Szombathely) a korunující vrcholek panonského Svatého pahorku (Mons sacer Pannoniae) je nejvýznamnější raně gotickou stavbou Uherska včetně původní krypty a slavného portálu zvaného Porta speciosa. Součástí klášterního muzea je taky obrovská klasicistní knižnice z konce 18. století, uchovávající nejcennější dokumenty uherské historie. Odpoledne "uherský Řím" OSTŘIHOM, ležícího na severní dunajské hranici dnešního Maďarska. Město nad Dunajem bylo kolébkou uherského království a taky rodištěm prvního uherského krále, pokřtěného pražským biskupem a misionářem sv. Vojtěchem z rodu Slavníkovců. Až do poloviny 13. století sídlili na zdejším vysoce položeném hradě uherští králové árpádovské dynastie. V jednom z hradních sálů objevili nedávno dokonce půvabné fresky postav Cností, které se připisují Botticellimu. Skvostem středoevropské renesance je taky kaple z červeného mramoru, kterou dal vybudovat začátkem 16. stol. v mohutné katedrále klasicisticky přestavěné v 19. stol. uherský arcibiskup Tomás Bakócz. Noc v hotelu.

3. den: Dopoledne OSTŘIHOM - Křesťanské muzeum (Keresztényi múzeum), především sály s uměleckými poklady pozdní gotiky (křídlové oltáře, sochy unikátní deskové malby, jedinečný Boží hrob) pocházejícími vesměs ze Slovenska. Na cestě do Budapešti podmanivou podunajskou krajinou nás pak čekají ještě 3 důležité zastávky: středověký královský hrad VISEGRÁD a zejména pod ním na svahu se malebně rozkládající skvost uherské renesance - zámek Matyáše Korvína. Poté malebné umělecké městečko SZENTENDRE, založené srbskými uprchlíky před Turky a nakonec, před branami hlavního města dobře zachované zbytky římského tábora a města AQIUNCUM, včetně dvou rozlehlých amfiteátrů. Po příchodu hotelu možná procházka po okolí, zejména po nejhezčím bulváru města Andrássy út (neorenesanční Státní opera, skvosty secese Operetní divadlo a Lisztova hudební akademie, proslulé kavárny, památníky a fontány). Noc v hotelu.

4. den: V centru BUDÍNA, tedy v historickém okrsku dodnes opevněného Budínskeho hradu se vydáme od rána po stopách uherské státnosti. Po prohlídce Korunovačního kostela nazvaného po nejslavnějším uherském panovníku Matyáši Korvínovi Mátyástemplom a vyhlídce na metropoli z Rybářské bašty (Halászbástya) se vydáme k rozlehlému baroknímu palácovému komplexu, vybudovanému na základech středověkých a renesančních paláců uherských panovníků, kde je dnes sídlo nejvýznamnějších muzeálních institucí země - Maďarského národního muzea a Maďarské národní galerie, s vynikajícími exponáty a artefakty domácího velkouherského umění (včetně unikátních pozdněgotických křídlových oltářů vyvezených ze Slovenska a unikátního souboru plastik z budínského paláce Zikmunda Lucemburského). Později odpoledne ještě opět zběhneme přes nejstarší z mostů - malebný Řetězový most (Lánchíd) do pešťského centra, abychom se nábřežní promenádou přesunuli ještě k neogotickému Parlamentu a honosným náměstím zalidněným pomníky maďarských velikánů. Na cestě domů se ještě krátce zastavíme před budovou Spořitelny (Takarékpénsztár) od největšího architekta maďarské secese Lechnera a taky v mohutné neoklasicistické katedrále sv. Štěpána. Noc v hotelu.

5. den: Poblíž blízkého kostela v národním secesním stylu se vydáme pěšky přes čtvrt honosných vil a diplomatických zastupitelství k zeleným plícím města - obrovitému Městskému lesoparku (Városliget), posetému historizujícími a secesními památkami (ZOO, Séchényiho koupele, největší ve městě, hrad Vajdahunyad), který se k centru, u vyústění Andrássyho bulváru, otevírá pompézním Náměstím hrdinů (Hősök tér), s velkolepým pomníkem, postaveným v roce 1896 u příležitostí příchodu Maďarů do Panonské nížiny. Prohlídka nově otevřené stále expozice Muzea krásných umění (Szépművészeti muzeum) s mnoha skvosty evropské malby a sochařství doby renesance a baroka. Po pozdním obědě odjezd do Prahy.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • dopravu autokarem
  • 4x nocleh v hotelu 
  • 4x snídani
  • místní poplatek
  • osobní audio systém
  • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Zájezd je bez nočních přejezdů!

Zájezd speciálně připravil historik umění PhDr. Juraj Žáry, bývalý ředitel Slovenské národní galerie v Bratislavě a významný odborník na umění gotiky a renesance v Uherském království. Společně s historikem umění PhDr. Peterem Kováčem bude i průvodcem tohoto zájezdu. Zájezd je pořádán ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál.